pdfCSG De Lage Waard gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-West. Deze vereniging heeft ongeveer 500 leden. Iedere ouder en belangstellende kan lid worden en heeft daarmee het recht om op de jaarlijkse ledenvergadering invloed uit te oefenen op de samenstelling van het bestuur van de vereniging en mede richting te geven aan de scholengemeenschap. In artikel 2 van de statuten van de vereniging staat: “De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord en belijdt dat Jezus Christus de enige weg tot zaligheid is, opgevat naar de belijdenisgeschriften van de Kerken der Reformatie”. Zie bijgaand de tekst van de volledige statuten:
pdfStatuten CVO AW

Het bestuur van de vereniging en van CSG De Lage Waard bestaat uit een toezichthoudend en een uitvoerend deel.
Het toezichthoudend deel bestaat uit de volgende leden:
Mw. J. M. den Besten-Tukker
Dhr. L.C. Gort
Dhr. W. de Gruijter
Dhr. E.J. van den Heuvel
Dhr. M.W. Huijzer
Dhr. K.A. Kloet
Mw. A.A.S. de Bruijn-Stigter
pdfOverzicht functies bestuursleden

pdfpdfpdfHet uitvoerend deel van het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder:
dhr. K.A. Kloet, directeur-bestuurder

Het bestuur wordt ondersteund door een Selectie- en Remuneratiecommissie. Deze commissie ondersteunt het bestuur o.a. door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor wat betreft (her)benoemingen van leden van het bestuur en  de rector-bestuurder van de CSG De Lage Waard, het te voeren bezoldigingsbeleid bestuurders en het vaststellen van de bezoldiging van de rector-bestuurder.
De Selectie- en Remuneratiecommissie wordt gevormd door:
de heer E.J. van den Heuvel en mevrouw J.M. den Besten.
pdfpdfReglement Remuneratiecommissie

Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd door de Auditcommissie. De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de Vereniging en de door de Vereniging in stand gehouden school.
De Auditcommissie wordt gevormd door:
de heer W. de Gruijter en de heer L.G. Gort.
pdfReglement Auditcommissie

 

Missie en Visie

De missie van CSG De Lage Waard is een succesvolle ontwikkeling van talenten door een stimulerend werk- en leerklimaat.

Voor CSG De Lage Waard is ontwikkeling een kerndoel. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en bieden hen gedegen onderwijs, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. Wij staan voor pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs dat gegeven wordt door vakmensen die kritisch naar zichzelf en naar elkaar durven kijken. Onze leerlingen groeien op in een veranderende, pluriforme en gedigitaliseerde samenleving die nieuwe eisen stelt aan haar deelnemers. Wij willen dat ons onderwijs daarop blijft aansluiten. Daarom zoeken wij, naast het beproefde en bewezen succesvolle onderwijsaanbod, naar nieuwe leerroutes, werkvormen en leermiddelen, omdat wij beseffen onderdeel te zijn van een lerende omgeving. CSG De Lage Waard moet bekend blijven staan als een school waar jongeren uitstekend opgeleid worden. Een school waar leerlingen uitgedaagd worden tot het leveren van goede prestaties. De docent stuurt het leerproces als deskundige, begeleider en als degene die de leerlingen stimuleert.

Wij willen dat onze leerlingen hun middelbare schooltijd afsluiten met een passend diploma en dat ze de school goed voorbereid op hun verdere ontwikkeling verlaten.

In 2015 is met als uitgangspunt de statuten van de vereniging en de missie en visie van de school in een zogenoemd IdentiteitsBewijs op een actuele en hedendaagse manier verwoord hoe wij onze identiteit inhoud willen geven. Wilt u het identiteitsbewijs bekijken? klik dan op onderstaande afbeelding.

Identiteitskaart klein

Door de rector is de inhoud van het identiteitsbewijs kort samengevat in een 6-tal begrippen die ook zijn weergegeven in de 3 magazines (voor de informatieverstrekking naar nieuwe leerlingen)

Gelijkwaardigheid

“Elke leerling is welkom; wij nemen niet de maat bij de voordeur. Elk kind is geschapen door God en is van evenveel waarde en betekenis. De verschillen tussen mensen zien we als een verrijking.”

Dienstbaarheid

“Jezus kwam om te dienen. Dat proberen wij ook te doen, elke dag opnieuw. Wij zijn blij als leerlingen aan het einde van hun schooltijd zeggen: ‘ik heb een fijne tijd gehad en ik heb me kunnen ontwikkelen’. We willen hun ook dingen meegeven die gaan over hun diepste zijn.”

Bescheidenheid

“Uit die dienstbaarheid komt bescheidenheid voort. We maken dingen niet groter of mooier dan ze zijn. Natuurlijk zijn we blij met wat we bereiken: we vieren een feestje als leerlingen geslaagd zijn en toneeluitvoeringen eindigen met applaus. En we zijn gewoon dankbaar, ook al is niet altijd te herleiden wie welke bijdrage heeft geleverd aan het resultaat.”

Duidelijkheid

“Over onze visie en cultuur zijn we duidelijk. We houden van orde en netheid in de school en hebben heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Daardoor zijn de verwachtingen helder. We zijn een christelijke school; een kerstviering is dan logisch. Die duidelijkheid is heilzaam voor de mini-samenleving van onze school.”

Vergeving

“Vergeving is het mooiste wat er is, om te geven en om te krijgen. Dat is mijn motto. Je mag elke dag opnieuw beginnen en we mogen elkaar daarbij helpen. Vergeven is vaak heel erg moeilijk, maar het is wel van cruciale betekenis.”

Vasthouden en liefhebben “Dit schooljaar laat ik het verhaal van de verloren zoon op meerdere momenten terugkomen. Het gaat mij om de vader in het verhaal, vooral sinds ik het schilderij van Rembrandt gezien heb. De handen van de vader symboliseren ‘vasthouden’ en ‘liefhebben’. Die combinatie is voor mij de basis van onderwijs.”