CSG De Lage Waard gaat uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-West. In artikel 2 van de statuten van de Stichting staat: “De Stichting  aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord en belijdt dat Jezus Christus de enige weg tot zaligheid is, opgevat naar de belijdenisgeschriften van de Kerken der Reformatie”.

De raad van toezicht is de interne toezichthouder.

De leden zijn:
Mw. J. M. den Besten-Tukker
Mw. D. Boender
Dhr. R. van der Feijst
Dhr. E.J. van den Heuvel
Dhr. M.W. Huijzer


De bestuurder is de rector-bestuurder:
Dhr. C.H. Nugteren


De raad van toezicht kent drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de onderwijscommissie. Voor elke commissie bestaat een reglement.

De remuneratiecommissie verricht voorbereidende werkzaamheden voor wat betreft (her)benoemingen van leden van het bestuur en  de rector-bestuurder van de CSG De Lage Waard, het te voeren bezoldigingsbeleid bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van de rector-bestuurder.
De remuneratiecommissie wordt gevormd door: de heer E.J. van den Heuvel en mevrouw J.M. den Besten.
pdfReglement remuneratiecommissie

De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de Stichting. De auditcommissie voert overleg met de accountant.
De auditcommissie wordt gevormd door: de heer M.W. Huijzer
pdfpdfReglement Auditcommissie

De onderwijscommissie adviseert m.b.t. zaken betreffende de kwaliteit van onderwijs.
De onderwijscommissie wordt gevormd door: mevrouw J.M. den Besten-Tukker.
pdfpdfReglement Onderwijscommissie

Missie en visie

De missie van CSG De Lage Waard is: “Succesvol ontwikkelen als leerling en persoon in een kansrijke en stimulerende omgeving”.

In de missie hebben we aangegeven waar we voor staan, wat onze waarden zijn. Met de visie formuleren we waar we voor gaan, wat onze koers is, en luidt aldus:

 • We ervaren dat de Bijbelse visie ons zowel bescheiden als ambitieus maakt;
 • We vinden dat iedere leerling uniek is in potentieel, aanleg en manier van leren;
 • We beseffen dat de school bijdraagt aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling en stuurt op 'een leven lang leren';
 • We willen leerlingen voorbereiden op een leven in gezondheid, vrede en duurzaamheid en op een bij hen passend vervolg na school;
 • We zien graag dat leerlingen wereldburgers worden, meer dan alleen maar 'goede werkers';
 • We onderwijs zo mogelijk op maat geven en van betekenis maken;
 • We vinden dat leren het beste plaatsvindt in een gemeenschap, vanuit respect en tolerantie;
 • We bij de (digitale) tijd willen blijven en ons blijvend ontwikkelen in digitale ondersteuning;
 • We over grenzen heen denken en (samen)werken, lokaal en (inter)nationaal;
 • We leerlingen leren hun kansen te zien en ze te leren benutten;
 • We leerlingen leren om te gaan met zelfsturing en verantwoordelijkheid;
 • Verschillen zijn waardevol en nodig.

Binnen de leiding van de school hebben we op basis van de missie en visie voor het vaststellen van het schoolplan 2020-2024 gezocht naar een beschrijving van uitgangspunten die goed weergeeft wat onze kijk is op identiteit en onderwijs.

Onze kijk op identiteit: Vanuit ons christelijk geloof bieden wij hoopvol onderwijs, open en beloftevol.
Onze kijk op onderwijs: Wij zijn gericht op samen leren, vakmanschap en persoonlijke groei.

Bovenstaande opdracht vanuit onze kijk op identiteit en onderwijs, behelst een brede opdracht met betekenis voor leerlingen, medewerkers, ouders, het toezicht en onze omgeving. De kernachtig geformuleerde uitgangspunten geven houvast en duidelijkheid. Uitvoering van deze opdracht vereist flexibiliteit om ruimte te geven en verantwoording te vragen.