Op CSG De Lage Waard is een MR die bestaat uit 16 leden: 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

De personeelsleden (gelijkelijk verdeeld over beide locaties) in de MR vormen de PMR, de ouders en leerlingen vormen samen de OLMR. De PMR heeft een aantal extra verantwoordelijkheden, vooral waar het gaat over personeelsaangelegenheden. Daarom dat de PMR met een zekere regelmaat overleg voert met de directie. Dat overleg noemen we op De Lage Waard: Directie/PMR-overleg. Personeelsbeleid en taakbeleid zijn belangrijke onderwerpen op dat overleg.

De OLMR bereidt net als de PMR in eigen geleding de MR vergadering voor.

De MR vergadert meestal 5 keer per jaar. In het grootste deel van de MR-vergadering  is de directie aanwezig om informatie te delen, agendapunten toe te lichten, enz.  De besluitvorming in de MR vindt in afwezigheid van de directie plaats.

De MR-vergaderingen worden altijd geopend en gesloten met gebed.

Minimaal 1 keer per jaar vergaderen de MR en het (toezichthoudend) bestuur gezamenlijk. De agenda voor dit overleg wordt in gezamenlijkheid opgesteld.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding

 • Dhr. F.G.D. de Bruijn
 • Dhr. H. Bikker
 • Mw. C. van Hemert
 • Mw. N. Kruithof

Emailadres: mr-ouder@delagewaard.nl

Leerlinggeleding

 • Anna Houweling
 • Ester Morks
 • Karlijn Merkus
 • Rachel Brugmans

Emailadres: mr-leerling@delagewaard.nl

Personeelsgeleding

 • Dhr. A.J. Besseling
 • Dhr. R. den Besten
 • Dhr. A.J. Boer
 • Mw. M. van Dijk
 • Dhr. M.D. Dubbeld
 • Mw. I.M. Oldenburger-Heeringa
 • Dhr. D.J.C. Spits
 • Mw. A.M.C. Stam-Broere

Emailadres: mr@delagewaard.nl