Sinds enige jaren is er op de vmbo afdeling van CSG De Lage Waard een zorgklas in leerjaar 1 en leerjaar 2. Deze klas is speciaal voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (zoals bijvoorbeeld autisme) waarbij veel structuur en duidelijkheid nodig is.In de zorgklas wordt ondersteuning verleend die de basis-en basisplus zorg overstijgt. De zorg die geboden wordt is nog intensiever dan die in de klassen met leerwegondersteuning. In de zorgklas wordt lesgegeven op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg en op mavo niveau.

Leerlingen van wie we denken dat ze zonder de extra ondersteuning (die met name gericht is op het bieden van extra structuur en begeleiding) waarschijnlijk niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen, kunnen in aanmerking komen voor een plaats in deze klas. Uiteraard moet de ondersteuningsbehoefte passen binnen het reguliere vmbo. We werken er in de zorgklas naar toe dat de leerling na het 2e leerjaar zo goed voorbereid is, dat hij/zij kan instromen in de reguliere bovenbouw van de genoemde leerwegen.

Hoe gaat het in zijn werk in de zorgklas?

De leerlingen die in de zorgklas zitten hebben behoefte aan rust, structuur, voorspelbaarheid en stilte, zodat zij zich kunnen concentreren op hun werk. Het is dus altijd heel rustig en stil in het lokaal. We starten de dag altijd bij de eigen mentoren in een vast lokaal. De leerlingen blijven daar de hele ochtend en krijgen les van de mentoren. In het lokaal kunnen in totaal 20 leerlingen werken, 10 eerste-en 10 tweedeklassers.

De leerlingen werken op hun eigen niveau (vmbo-bl of vmbo-tl). De vakken zijn verwerkt in stappenplannen: De leerlingen volgen een schema en doen stapsgewijs wat er staat. Bij deze werkwijze is het van belang dat de leerlingen in staat zijn om goed te lezen en om zelfstandig te werken. Er zijn ook klassikale lesmomenten en er wordt regelmatig individueel een korte uitleg gegeven aan de vraagtafel. Op die manier wordt er hulp geboden wanneer het nodig is en hoeven de leerlingen niet te wachten als ze iets al beheersen of weten.

's Middags verlopen de lessen zoals alle andere leerlingen die hebben op CSG De Lage Waard: De leerlingen gaan met hun eigen kleine klas van lokaal naar lokaal voor de overige vakken. Bij deze vakken krijgen de leerlingen dan ook ieder uur een andere (vak)docent. Op deze manier kunnen de leerlingen rustig wennen aan de overgang van de basisschool naar de onderbouw van het vmbo.

Criteria

Om toegelaten te kunnen worden in de zorgklas gelden de onderstaande criteria:

-De leerling heeft een ondersteuningsbehoefte die aansluit bij de werkwijze van de zorgklas of een (gediagnosticeerde) stoornis in het autistisch spectrum (ASS).

-Het verwachte uitstroomniveau (beschreven in het OPP) van de leerling is op het niveau van de basisberoepsgerichte-of theoretische leerweg.

-Er is een recent en geëvalueerd Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld.

-Er mag geen sprake zijn van ernstige gedragsstoornissen waardoor de leerling zelf of zijn/haar klasgenoten belemmerd wordt/worden in het leerproces en/of in de ontwikkeling.

-Er mag geen sprake mag zijn van co-morbiditeit, dus niet gecombineerd met bijvoorbeeld ADHD of ODD.